Anasayfa / Yazarlar / Köşe Yazarları / Aydınlık Yazarları / Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş’in Şeyh Sait yumruğu
doguperincek

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş’in Şeyh Sait yumruğu

Diyarbakır meydanına Şeyh Sait heykeli diktiren Abdullah Öcalan ve Mustafa Karasular, Deniz Gezmiş’in devrimciliğine göndermeler yaparken dogu-perincekacaba ne kadar tutarlılar ve ne kadar dürüstler?
Fethullah Hoca’ya selamlar yollayarak Deniz Gezmiş anmaları
Bu soru çok yerinde, çünkü Fethullah Hoca’ya selamlar yollayan ve Abdülhamit hayranlığında çözüm arayanlar da onlar. PKK ve BDP yandaşı grupların Özgür Gündem gazetesinde “Denizleri Anıyoruz” başlıklı ilanları çıktı (2 Mayıs 2013). Nasıl anacaklar, Fethullah Hoca ile ittifakın faziletlerinden söz ederek ve Sultan Abdülhamit’e övgülerle mi?
Abdullah Öcalan, 1990’da Şeyh Sait’in gerici olduğunu defalarca yazmış ve söylemişti. Bize de anlattı ve yayınladık (Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan ile Görüşmeler, Genişletilmiş 6. basım, Kaynak Yayınları).
Yine Abdullah Öcalan, 1999 yılında İmralı’da görüştüğü subaylara ve 2000’li yıllarda avukatlarına, Atatürk’ün Şeyh Sait ve Seyyit Rıza isyanlarını bastırmasının haklı olduğunu belirtiyordu. Bunları kendileri avukat görüşmeleri olarak yayınladılar. Fırat Ajansı bültenlerinde hâlâ duruyor. Abdullah Öcalan’ın kitaplarında da var. Ayrıca Abdullah Öcalan’ı sorguya çeken Jnd Kıd. Alb. H. Atilla Uğur’un “Abdullah Öcalan’ı Nasıl Sorguladım” başlıklı kitabında da bulabilirsiniz.

Deniz Gezmiş’in Şeyh Sait gericiliğine tavrı
Sa­nı­rım 1969 ba­ha­rıy­dı. Hatırladığım kadarıyla Yargıtay Başkanı İmran Öktem’in 3 Mayıs 1969 günü Ankara’da Maltepe Camisi’nde yapılan cenaze töreninden sonraki günlerde olmalı. Tören sırasında Öktem’in laik Atatürkçü kişiliğini hedef alan gösteriler yapıldı ve olaylar çıktı. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, olayları “31 Mart vakası”na benzetti. Gericilik tartışması gündeme oturdu. Bizler de Aydınlık’ta tavrımızı açıkladık, bu arada bildiriler de yayınlandı.

İşte o koşullarda İstanbul Sul­ta­nah­met’teki FKF bi­na­sın­da bir top­lan­tı ol­du. Toplantıda Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan da vardı.

Be­nim yaz­dı­ğım bir yazıda, Cumhuriyet tarihindeki ge­ri­ci ha­re­ket­ler sayılırken Şeyh Sa­it’in de adı anı­lı­yor­du. Ba­zı Güneydoğulu ar­ka­daş­lar eleş­tir­di­ler. Hararetli tar­tış­ma ol­du. De­niz Gezmiş arkadaşımız, Şeyh Sa­it’in feo­dal bir şeyh ol­du­ğu­nu, yö­net­ti­ği ha­re­ke­tin ge­ri­ci ka­rak­ter­de ol­du­ğu­nu anlattı. Bir ara­lık şu sıra Özgür Gündem’de yazan bir arkadaşa öf­ke­len­di ve tah­ta do­la­ba yum­ruk at­tı.

Mahir Çayan’ın Şeyh Sait gericiliğine tavrı
Ma­hir Ça­yan da 1969 ba­şın­da Fran­sa’dan dön­müş­tü. Sul­ta­nah­met’te­ki top­lan­tı­da o da var­dı. Ora­da ko­nuş­ma­dı. Fa­kat An­ka­ra’da be­ni ve SBF’den ar­ka­da­şı olan Şa­hin Al­pay’ı ara­dı. Ba­na, “Şeyh Sa­it ko­nu­sun­da hak­lıy­dın. Bu ko­nu­lar­da sağ­lam dur­mak ge­re­kir” de­di.

Mus­ta­fa Ke­mal Atatürk yönetimi ile ge­ri­ci­lik ara­sın­da­ki saf­laş­ma­da 1968 dev­rim­ci­le­ri­nin zi­hin­le­ri apa­çık­tı. Şeyh Sa­it, Se­yyit Rı­za vb. ha­re­ket­le­rin 31 Mart ve­ya Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın Anza­vur tü­rün­den ge­ri­ci ha­re­ket­le­rin­den ay­rı­ca­lı­ğı ol­du­ğu­nu sa­vu­nan yok­tu. Yalnız anılar değil, Deniz ve Mahir’in yazıları ve savunmaları da bu konuda kesin ve kararlı belirlemeler içerir.

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın et­nik bö­lün­me­le­re tav­rı da ke­sin­di. O za­man üni­ver­si­te­ler­de Güneydoğulu genç­le­ri­nin grup­la­rı var­dı. Ör­ne­ğin İs­tan­bul Hu­kuk’ta Ke­mal Bin­göllü, De­niz’in iyi ar­ka­da­şıy­dı. Ke­mal de Ata­türk Dev­rim­ci­si ve sos­ya­list­ti. De­niz on­la­ra de­ğer ve­rir, ey­lem­le­re ka­tıl­ma­la­rı ve kay­naş­ma­la­rı için özen gös­te­rir­di. An­cak ay­rı­lık­çı­lı­ğa hiç­bir za­man hoş­gö­rüy­le bak­ma­dı. Za­ten o za­man Güneydoğulu arkadaşlar ve ay­dın­la­r ge­nel­lik­le So­lun için­dey­di­ler ve Tür­ki­ye’nin em­per­ya­liz­me kar­şı bir­li­ği­ni sa­vu­nu­yor­lar­dı. Da­ha son­ra Sol­dan ay­rıl­ma­la­rı, Tür­ki­ye’nin bir­li­ğin­den ve dev­rim­den ay­rıl­ma­la­rı­na yol aç­tı.


Yanıt verin

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>